Omschakelgroepen

Ekopart organiseerd in de stalperiode 2017- 2018 studiebijeenkomsten voor melkveebedrijven in omschakeling en voor degenen die dit sterk overwegen. Doel hierbij is op een effectieve manier kennis en ervaring uit te wisselen over technische en economische aandachtspunten, die bij de omschakeling om de hoek komen kijken. Ook wordt actief ingezet om voor de deelnemers een kennisnetwerk te ontwikkelen. Deze omschakelgroepen draaien in Groningen, Friesland (2 stuks) en Noord Holland.

Onderwerpen die aan de orde komen zijn:

  • Bodem en Bemesting
  • Voedervoorziening en Rantsoenering
  • Diergezondheid en Veebeheer
  • Bedrijfseconomie en strategie

 

Uitbetaling Ganzenschade: Biologische droge stofprijs 45 ct.

Het bestuur van het Faunafonds heeft de droge stofprijs 2016 voor biologische voorjaarsgras vastgesteld op 45 ct. per kg. Dit is gebaseerd op een nieuwe rekensystematiek voor de biologische landbouw. Daarmee is ze tegemoetgekomen aan de kritiek van bio-boeren op de prijsberekeningssystematiek van de voorgaande jaren.

Deze ging uit van gangbare voederwaardeprijzen, en werd gecorrigeerd met het prijsverschil tussen gangbare en biologische maïs (KWIN). Daartegen bestond veel bezwaar, de prijs was over het algemeen te laag, en fluctueerde aanzienlijk. Ook was er nauwelijks sprake van een goed biologisch maïshandel.

Algemeen kan gesteld worden dat de biologische bedrijven de schade compenseren door:

  • . Derving van de bedrijfsproductiviteit, minder vee, minder melk
  • . Aankoop biologisch krachtvoer
  • . Aankoop biologische ruwvoer in de vorm van grasbalen

Ekopart heeft afgelopen winter in opdracht van het Faunafonds en in nauw overleg met de biologisch veehouderijsector (Natuurweide en Feriening Biologyske Boeren Fryslan (FBBF)), een systematiek voorgesteld op basis van de actuele biologische mengvoerprijzen.

 

 

Lees meer...

Grote belangstelling voor omschakeling biologische melkveehouderij

In het afgelopen half jaar heeft Ekopart in ieder geval 6 grote informatiebijeenkomsten verzorgt. Op deze bijeenkomsten kwamen totaal ca 500 personen af, zeg maar 250 bedrijven. Dat is heel veel.

Ook voor individuele verkenning naar en advies voor de omschakeling biologische melkveehouderij is veel vraag. Ekopart heeft in de eerste 3 maanden van 2016, reeds 30 bedrijven bezocht of in de planning.

Doel:

  • - Advies over de kansen en mogelijkheden voor omschakeling
  • - Het calculeren wat de bedrijfseconomische perspectieven van omschakeling.

Verwacht wordt dat in ieder geval de helft van deze geadviseerde bedrijven zich dit voorjaar bij Skal aanmeldt voor certificering van het land.

Omdat Ekopart vooral in de noordelijke provincies en in het middel van het land actief is, moet er rekening mee gehouden worden dat er zich dit voorjaar totaal 30-50 bedrijven in omschakeling gaan. Dat komt neer op ca. 20-30 miljoen kg melk, die van de nieuwkomers tot 2018, op de markt kan koment.

Lees meer...

Maatschappelijke relevantie biologische landbouw

In onderstaand overzicht kunt u de resultaten lezen van biologische melkveehouderij in vergelijking met de reguliere melkveehouderij. Gemiddeld lijkt de biologische melkveehouder de laatste 10 jaar net iets minder verdiend te hebben als zijn reguliere collega.

Ec Bio GB

Dat is ook wel te verwachten, omdat bekend is dat de Bio-toeslag van de afgelopen jaren met  8,5 cent per kg melk, te weinig was. In de afgelopen periode lijkt hier herstel in te komen en we blijven hoopvol voor de toekomst.

Technisch is er echter ook  wat bijzonders te melden.

Techn Bio GB

Lees meer...

Nieuw voorstel excretienorm valt slecht bij de biologische veehouderij

Binnen de biologische landbouw mag tot 170 kg stikstof per ha op het land worden gebracht. Voor de veehouderij wordt deze gebaseerd op de veebezetting per ha. Per diersoort wordt een excretienorm voor stikstof (N) per dier gebruikt. Deze normen zijn opgenomen in de Landbouwkwaliteitswet -Biologische Productiemethoden. Er ligt thans een voorstel om deze oude normen voor het melkvee te vervangen door de regulier gehanteerde forfaitaire normering. Dit zal in ieder geval ten koste gaan van de veebezettingsruimte op de bedrijven. Ekopart heeft de veebezettingsruimte van de huidige Skal voor zowel de biologische als de biologisch dynamische melkveebedrijven afgezet tegen ruimte op basis van de nieuwe forfaitaire normen. Met de nieuw voorgestelde normen zal de veebezetting bijna 10% lager uitpakken.

SKal Forfatair

Lees meer...